Argyfwng

Cliciwch ar yr dolennau cyswllt(gwyrdd) i symud i’r wefan eilaidd

Achosion brys

Mewn achos brys, os oes bywyd rhywun yn y fantol neu os oes trosedd yn cael ei chyflawni, deialwch 999 bob tro.

Achosion nad ydynt yn rai brys

Mae nifer o ffyrdd eraill i gysylltu â’r gwasanaethau brys mewn achosion nad ydynt yn rhai brys;

Heddlu Gogledd Cymru : 101 neu 0300 330 0101
Ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: 01745 535250
Ewch i wefan Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: 01745 532900
Ewch i wefan gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Gwylwyr y Glannau Caergybi: 01407 762 051
Ewch i wefan Gwylwyr y Glannau Caergybi

Galwad i ‘Crime Stoppers’ heb rhoi eich enw – 0800 555 111

Galw Iechyd Cymru: 0845 46 47

ARGYFWNG – TRYDAN, NWY A DWR

  • Manweb/Scottish Power: 0845 272 2424
  • Argyfyngau Transco Gas: 0800 111 999
  • Dŵr Cymru: 0800 052 0145

Gwasanaethau Cyngor Sir Ddinbych

OEDOLION A HENOED
Gallwch adrodd am amheuaeth o gam-drin oedolyn os ydych yn pryderu bod oedolyn mewn risg.

PLANT A PHOBL IFANC
Dysgwch sut i adrodd am blentyn mewn risg os ydych yn pryderu am les neu ddiogelwch plentyn.

ANIFEILIAID
Dysgwch sut i adrodd am anifeiliaid sy’n cael eu cam-drin, eu hesgeuluso, eu niweidio neu rai sydd yn dioddef

TRWSIO TAI CYNGOR
Dysgwch sut i wneud cais i drwsio eiddo’r cyngor

DIGARTREF NEU MEWN PERYGL O FOD YN DDIGARTREF
Dysgwch am y cymorth sydd ar gael ar gyfer pobl sy’n ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref

GWASANAETHAU ERAILL Y CYNGOR SIR
Gallwch ffonio’r ganolfan wasanaeth cwsmer ar 01824 706101 rhwng 8am a 6pm. Y tu allan i’r oriau arferol, ffoniwch 01745 351205.

TIM AR DDYLETSWYDD MEWN ARGYFWNG
Os oes arnoch chi angen siarad gyda gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd y tu allan i’r oriau swyddfa arferol, ffoniwch y Tîm ar Ddyletswydd mewn Argyfwng ar 0845 0533116.

Top